2019
04.24
SAIF EMBA/EE/DBA公开课暨课程说明会:新人种...

地点:上海(报名确认后通知具体地址)

2019
04.28
SAIF EMBA/EE/DBA公开课:宏观经济走势与新增...

地点:北京金融街(报名审核通过后...